Rettigheter

Det kan være nyttig med litt generell kunnskap om vilkårene for å få sykdomsbaserte ytelser fra NAV. I samarbeid med advokat Olav Lægreid har vi utarbeidet en tekst til informasjon om dette.

Ved sykdom kan inntektstap erstattes med sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV.

 

Dersom man har opptjent rett til sykepenger, vil dette være ytelsen man først har krav på ved første sykmelding. De fleste som lider av fibromyalgi er sykmeldt en periode, jobber en periode igjen før de på ny blir sykmeldt. Retten til sykepenger brukes opp i løpet av ett år, eller 260 stønadsdager i løpet av tre år. Det er bare mandag til fredag som regnes som stønadsdager, slik at fem dager i uken i 52 uker blir 260 dager.

 

I sykmeldingsperioden skal det gjennomføres dialog med saksbehandler hos NAV. Det kreves også at man er under regelmessig oppfølging av lege og følger legens anbefalinger. Videre er det forutsatt i loven at oppfølgingsplan med tilrettelegging på egen arbeidsplass blir utarbeidet.

 

Når retten til sykepenger i 260 stønadsdager er brukt opp, kan man tjene opp ny rett til sykepenger ved å være i arbeid i minst 26 uker. Man kan ikke motta arbeidsavklaringspenger ved siden av arbeid, hvis man skal tjene opp ny rett til sykepenger. Derimot vil kombinasjon av arbeid og gradert uføretrygd gi opptjening av rett til sykepenger, dersom man etter 26 uker i arbeid på ny blir sykmeldt fra reststillingen.

 

Etter at retten til sykepenger er brukt opp, kan man ha rett til arbeidsavklaringspenger. Slik rett kan man også ha dersom man aldri har hatt rett til sykepenger. Arbeidsavklaringspengene tjener da som en erstatning for sykepenger. Denne ytelsen kan man i utgangspunktet få i inntil fire år, men det er også mulig å få forlenget perioden utover fire år.

 

Målet med en periode på arbeidsavklaringspenger er å avklare om arbeidsevnen helt eller delvis kan gjenvinnes. Innholdet i en slik periode vil derfor være behandling og/eller arbeidsrettede tiltak. Aktuelle tiltak skal avtales med NAV, og både NAV og medlemmet har plikt til å medvirke aktivt i denne prosessen.

 

I forbindelse med en sak om arbeidsavklaringspenger vil behov og tiltak bli nedfelt i flere ulike dokumenter, særlig i arbeidsevnevurderingen og aktivitetsplanen. Det er NAV som utarbeider disse dokumentene, men du har rett til å bli tatt med på råd når innholdet blir utarbeidet.

 

Dersom det i løpet av perioden med arbeidsavklaringspenger blir konkludert at man varig har tapt minst 40 prosent av arbeidsevnen, kan det bli aktuelt med uføretrygd. Vilkårene for å få uføretrygd praktiseres strengt. Ved siden av at det skal en god del til for å få uføretrygd etter å ha mottatt arbeidsavklaringspenger, skal det derfor enda mer til for å gå direkte fra sykepenger til uføretrygd.

 

Felles for alle de nevnte ytelsene er at diagnosen i seg selv ikke gir rett til ytelse. Derimot er det sentrale vilkåret at sykdommen har ført til nedsatt arbeidsevne. I teorien er det mange sykdommer man kan ha, uten at de nedsetter arbeidsevnen helt eller delvis. Vurderingen av nedsatt arbeidsevne er en kombinasjon av medisinske og juridiske vurderinger.

 

Samarbeidende advokat

Dersom du har behov for ytterligere informasjon om rettigheter, eller bistand i en konkret sak, er det nyttig å rådføre seg med advokat. Som medlem av Norges Fibromyalgi Forbund får du en gratis times samtale med en av advokatene i Advokatfirmaet Legalis AS. Hvis saken gjelder trygd, vil du få veiledning fra erfarne advokater som blant annet har arbeidet som dommere i Trygderetten og kjenner systemet svært godt.

 

Advokatfirmaet Legalis har også advokater med svært god kjennskap til uføreforsikring, pensjon og andre forsikringsytelser. Videre yter firmaet rettshjelp på de fleste andre områder som privatpersoner har behov for juridisk bistand på, blant annet personskade, familie- og arverett, forbrukersaker, arbeidsrett og fast eiendoms rettsforhold.

 

Advokatene tar imot nye klienter og fri rettshjelpssaker på kort varsel. Inngås det nærmere avtale, vil medlemmer av NFF få reduserte priser. Vær vennlig å oppgi ditt medlemsnummer ved konsultasjon.

 

Advokatfirmaet Legalis AS – www.legalis.no

Hammersborg Torg 3, 0179 Oslo

Sentralbord 22 40 23 00